Searching...
วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

การใช้ธงชาติกับผู้เสียชีวิต

๑๔.๑.๑ ประธานองคมนตรี

๑๔.๑.๒ ประธานรัฐสภา

๑๔.๑.๓ นายกรัฐมนตรี

๑๔.๑.๔ ประธานศาลฎีกา

๑๔.๑.๕ ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์

๑๔.๑.๖ ผู้ที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่สู้รบหรือต่อสู้ หรือช่วยเหลือการสู้รบ หรือต่อสู้ หรือเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือช่วยเหลือราชการในการป้องกันอธิปไตย หรือรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ หรือปราบปรามการกระทำผิดต่อความมั่นคงของรัฐ หรือปราบปรามการกระทำความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

๑๔.๑.๗ ผู้ที่เสียชีวิตเนื่องจากได้แสดงความกล้าหาญ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ให้เป็นประโยชน์อย่างสำคัญแก่ทางราชการ โดยไม่เกรงภัยอันจะเกิดแก่ชีวิตของตน

๑๔.๑.๘ บุคคลนอกจากข้อ ๑๔.๑.๑ – ๑๔.๑.๗ และเป็นผู้ที่ทางราชการเห็นสมควร

๑๔.๒ บุคคลตามข้อ ๑๔.๑.๑ – ๑๔.๑.๔ ต้องเป็นผู้เสียชีวิตในขณะดำรงตำแหน่ง 


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Back to top!