Searching...
วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
การลดธงครึ่งเสา

การลดธงครึ่งเสา

การ ลดธงชาติครึ่งเสากรณีใด เป็นเวลาเท่าใด ทางราชการจะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป ในทางปฏิบัติที่ผ่านมา การลดธงชาติครึ่งเสาจะกระทำในกรณ...

โทษ

โทษ

การกระทำการต่อธงชาติโดยไม่ให้ความเคารพ มีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย ดังนี้ ๒๐.๑ กระทำการใดๆ ต่อธง หรือเครื่องหมายอื่นใด อันมีความหมายถึง...

การกระทำอันเป็น การเหยียดหยาม หรือไม่สมควรต่อธงชาติ

การกระทำอันเป็น การเหยียดหยาม หรือไม่สมควรต่อธงชาติ

๑๙.๑ การกระทำอันเป็นการเหยียดหยามต่อธงชาติ ได้แก่ การกระทำต่อธงชาติรูปจำลองของธงชาติ หรือแถบสีธงชาติ ด้วยเจตนาเหยียดหยามประเทศชาติ เช่น ฉี...

การแสดงธงชาติที่สินค้า

การแสดงธงชาติที่สินค้า

การ แสดงธงชาติไว้ที่สิ่งบรรจุ หีบห่อ สิ่งหุ้มห่อ สิ่งผูกมัด ผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าใดๆ ที่มิได้มีลักษณะเป็นการเหยียดหยามต่อธงชาติ ประเทศไทยหร...

การใช้ธงชาติคลุมหีบศพ หรืออัฐิ

การใช้ธงชาติคลุมหีบศพ หรืออัฐิ

การใช้ธงชาติคลุมหีบศพหรืออัฐิ ให้ใช้ในกรณี ดังนี้ ๑๖.๑ เมื่อเชิญหรือเคลื่อนย้ายศพหรืออัฐิ เพื่อประกอบพิธีรับพระราชทานน้ำอาบศพ รดน้ำศพ หรือบำ...

การใช้ธงชาติกับผู้เสียชีวิต

การใช้ธงชาติกับผู้เสียชีวิต

๑๔.๑.๑ ประธานองคมนตรี ๑๔.๑.๒ ประธานรัฐสภา ๑๔.๑.๓ นายกรัฐมนตรี ๑๔.๑.๔ ประธานศาลฎีกา ๑๔.๑.๕ ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรั...

 
Back to top!